Söka bidrag - Vallerstad Gård

Information - Söka bidrag

Bidrag för jord och skogsbruk

Genom Mathildas Johanssons försorg har många jord- och skogsbrukare genom åren fått hjälp med förbättringar på sina fastigheter.

Utdrag ur testamentet

"Gårdens avkastning skall utdelas såsom bidrag till mindre bemedlade jordbrukare för utdikning av försumpade marker, anläggning av betesvallar och plantering av gamla kalmarker."
(Anpassningar har gjorts till rådande lagar och behov)

Bidragsansökningar

Stiftelsen Vallerstads Gård kan lämna bidrag till "mindre bemedlade jordbrukare" i Västbo*, Östbo och Mo härader då de på sina brukningsenheter utför något av nedanstående:

  • nydikning av försumpad mark
  • anläggning av betesvall skall hålla EU-standard **
  • plantering av gamla kalmarker **
  • byggande av skogbilväg
    OBS! Se skogsvårdsstyrelsens anvisningar
    gällande regler vägklass A och B 
  • byggande av gödselvårdsanläggning 
* Burseryd och Södra Hestra socknar är undantagna. 
** Beträffande "Anläggning av betesvall" samt " Plantering av gammal kalmark" så fattar styrelsen separata beslut varje gång ansökan till dess ändamål kommer in.
*** Sambos/Makes/ Makas förmögenhet räknas samman med sökandens. På anmodan ska lämnade förmögenhetsuppgifter kunna styrkas efter taxeringsbeslut, årsbesked, deklaration, bokslut etc.

Bidragsbelopp

Stiftelsen har satt vissa gränser för hur bidragsbeloppen beräknas i förhållande till nedlagda kostnader, om andra bidrag är sökta samt den sökandens förmögenhet.
Stiftelsen kan frångå dessa riktlinjer om särskilda omständigheter föreligger.

Förmögenhet
<3000 000 kr
Bidrag i % av kostnader
30%
Maxbelopp per objekt 
50 000 kr


Förmögenhet
3 000 000 - 4 000 000 kr
Bidrag i % av kostnader
20%
Maxbelopp per objekt
35 000


Förmögenhet 4 000 000 - 5 000 000 kr
Bidrag i % av kostnader
10%
Maxbelopp per objekt
20 000

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar skall vara oss tillhanda senast den 1 december.

Välj någon av nedanstående blankett och skicka in din ansökan och dina handlingar till: 

Vallerstad Gård
Ölmestad Månsagård 2
330 21 Reftele

Bidragsansökan

Bidragsansökan blankett (Word)

Bidragsansökan blankett (pdf)

Välkommen med din ansökan!